Bestellen zonder account Bestellen zonder account Bestellen zonder account
Voor zakelijke en particuliere klanten Voor zakelijke en particuliere klanten Voor zakelijke en particuliere klanten
Kwaliteitsgarantie Kwaliteitsgarantie Kwaliteitsgarantie

De groothandel in verpakkingsmaterialen

T: +31 (0)184 - 614256 +31 (0)184 - 614256

Bestellen zonder account Bestellen zonder account Bestellen zonder account
Voor zakelijke en particuliere klanten Voor zakelijke en particuliere klanten Voor zakelijke en particuliere klanten
Kwaliteitsgarantie Kwaliteitsgarantie Kwaliteitsgarantie

Algemene voorwaarden

 • Toepasselijkheid  
   1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van of met Kortpack BV.
   2. Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken mits daarvoor toestemming gegeven is, waartoe alleen de directie van Kortpack BV bevoegd is. Een zodanig beding heeft slecht gelding ten aanzien van de overeenkomst waarbij het is gemaakt.
   3. Met de term (afnemer) wordt hierna bedoeld de wederpartij van Kortpack BV bij aanbiedingen, overeenkomsten en de daaruit voorvloeiende verbintenissen.
   4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor alle offertes van Kortpack BV en de verbintenissen tussen Kortpack BV en de afnemer uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.
   5. De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
   6. Kortpack BV behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat daar door reeds gesloten overeenkomsten, als mede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, op enigerlei wijzigen zullen worden aangetast. De wederpartij zal tenminste één maand voor genoemde wijziging schriftelijk worden geïnformeerd.
   7. Eventuele nietigheid, partiële nietigheid, of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige onverlet.
  • Aanbiedingen en opdrachten
   1. Alle aanbiedingen van Kortpack BV met de daarin genoemde prijzen zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven en worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Zij kunnen door Kortpack BV binnen drie werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
   2. Kortpack BV is – ook wanneer zij een aanbieding heeft gedaan – eerst gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk per email, fax of andere gelijksoortige communicatie heeft aanvaard, dan wel tot daadwerkelijke uitvoering daarvan is overgegaan.
  • Prijzen
   1. Onze prijzen zijn incl. verpakkingskosten en excl. BTW. 
   2. Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de opgave of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen, verzekeringspremies, grondstoffen- en materiaalprijzen, invoerrechten en vrachtkosten en wisselkoersen ten opzichte van de Euro. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor levering wijzigingen van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen, dusdanig dat dit tot verhoging van Kortpacks kostprijs leidt, heeft Kortpack BV het recht de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen en die prijsverhoging aan afnemer te factureren, zelfs wanneer die kostprijsverhoging bij het aangaan van de overeenkomst reeds voorzienbaar was.
  • Levering en risico
   1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen door Kortpack BV opgegeven levertijden nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen zal Kortpack BV eerst in verzuim raken per schriftelijk aangetekend poststuk. Indien Kortpack BV voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft, die door of vanwege de afnemer moeten worden verstrekt, gaan de leveringstermijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens, dan wel hulpmiddelen in het bezit zijn van Kortpack BV.
   2. Vanaf het moment van de levering zijn de goederen voor risico van de afnemer en komt voor zijn rekening alle directe en indirecte schade, welke aan en/ of door de goederen voor hem en/of derde mocht ontstaan. Onder het moment van levering dient in de zin van deze bepaling tevens te worden verstaan de dag van levering in art. 5 sub b.
   3. Levering geschiedt steeds naast het voertuig, dat de artikelen bezorgt. De afnemer is verplicht de artikelen aldaar in ontvangst te nemen. Afnemer draagt samen met ons zorg voor het lossen van de goederen. Blijft afnemer hiermee in gebreke dan komen de daardoor door ons te maken extra kosten voor zijn rekening.
  • Afnameplicht
   1. Afnemer is verplicht het voor het verrichten van de prestatie door Kortpack BV noodzakelijke medewerking te verlenen, daaronder uitdrukkelijk begrepen de verplichting tot afname van gekochte goederen.
   2. Afname wordt geacht geweigerd te zijn, indien bestelde goederen aan een afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering niet mogelijk was. De dag waarop afname wordt geweigerd geldt als de dag van levering.
   3. Bij weigering van afname is afnemer aan Kortpack BV een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de koopsom van de goederen waarvan levering geweigerd werd, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf de dag van levering en de voor Kortpack BV uit de afname weigering voortvloeiende kosten. Onder deze kosten wordt uitdrukkelijk begrepen een redelijke vergoeding voor opslag, gerelateerd aan ter plaatse geldende gebruikelijke tarieven. Dit laat onverlet alle overige rechten van Kortpack BV ter zake van de tekortkomingen van de afnemer.
   4. Bestellingen kunnen alleen geannuleerd worden met instemming van Kortpack BV, waartegenover Kortpack BV voorwaarde kan stellen.
  • Toleranties Ten aanzien van de overeengekomen specificaties zijn de volgende afwijkingen, zowel naar boven als naar beneden, toelaatbaar. Ter beoordeling zal het gemiddelde van het in totaal in één ( 1) soort, kwaliteit, kleur en uitvoering geleverde quantum als maatstaaf gelden.
   1. Ten aanzien van de kleur geldt dat geringe afwijken bij kleurendruk geen redenen zijn voor afkeuring.
   2. Ten aanzien van de hoeveelheid geldt, dat Kortpack BV geacht wordt behoorlijk gepresteerd te hebben, indien afwijkingen in de hoeveelheid niet meer bedragen dan: 30% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders tot 500 kg, 20% boven of beneden de opgegeven hoeveelheid bij orders van 500 t/m 5000 kg, 10% boven of beneden de opgeven hoeveelheid bij orders boven 5000 kg. Per order wordt bedoeld een (1) order in een (1) formaat en een (1) kwaliteit. Facturering vindt plaats van de werkelijk geleverde hoeveelheid.
   3. Ten aanzien van de diktes geldt dat de toelaatbare afwijking van enkelvoudige meeting 10% naar boven of beneden kan zijn.
   4. Ten aanzien van de afmetingen geldt dat de toelaatbare afwijking 5% zowel in de lengte als de breedte kan zijn.
  • Reclame
   1. De controle op de hoeveelheid en de uiterlijke staat van het geleverde berust bij de afnemer. Wordt door hem niet zo spoedig mogelijk en ieder geval binnen 48 uur na ontvangst van het geleverde schriftelijk gereclameerd, dan geldt het geleverde voor wat betreft hoeveelheid en uiterlijke staat als juist.
   2. Andere reclames dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de goederen door de afnemer bij Kortpack BV te zijn ingediend.
   3. Zijn de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt en/of doorverkocht, dan gelden zij als goedgekeurd en is de aansprakelijkheid van Kortpack BV daarvoor vervallen.
   4. Reclames over facturen binnen 8 dagen na datum van verzending der facturen schriftelijk te worden ingediend.
  • Drukwerk
   Bij nieuwe of gewijzigde bedrukkingen zal door Kortpack BV een proefdruk ter goedkeuring worden aangeboden, behalve wanneer door of vanwege de afnemer zelf kant en klare drukbescheiden worden aangeleverd. Wanneer hierop niet binnen een (1) week na dagtekening wordt gereageerd geldt de verzonden proefdruk als akkoord bevonden. Kortpack BV kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten of gebreken in door of vanwege de afnemer zelf aangeleverde drukmaterialen c.q. werktekeningen of films. Alle aangeboden prijzen zijn altijd exclusief drukvoorbereidingskosten. Alle plastic tassen c.q. -buis, folie, zakken en verpakkingstapes worden gedrukt conform het flexoprocede. Geringe pasverschillen kunnen daardoor niet tot enige aansprakelijkheid van Kortpack BV leiden. De afnemers dienen Kortpack BV te vrijwaren voor alle gevolgen van eventuele inbreuken op rechten van derden door ontwerpen, tekeningen, designs enz. aangeleverd door de afnemers. Het in dit artikel vermelde geldt eveneens voor het bedrukken van golfkarton, kartonnen dozen als mede alle overige te bedrukken materialen.
  • Werktuigkosten
   Wanneer voor het vervaardigen van verpakkingsmaterialen stanswerktuigkosten gemaakt moeten worden zullen deze apart in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn nimmer in onze prijzen begrepen tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
  • Betaling
   1. Bij levering van goederen in gedeelten kan ieder gedeelte afzonderlijk door Kortpack BV worden gefactureerd.
   2. Betaling dient te geschieden voor de levering van goederen via i-DEAL, PayPal, creditcard, Bancontact, Belfius, KBC/CBC, Applepay, Klarna, Giropay, ING Home-pay, Sofort of binnen dertig dagen na factuurdatum te doen toekomen aan Kortpack BV, dan wel door bijschrijving op een daartoe aangewezen bank- of girorekening van Kortpack BV.
   3. Een beroep op schuldverrekening is afnemer niet toegestaan.
   4. Indien afnemer niet binnen de betalingstermijn betaalt, heeft Kortpack BV het recht vanaf de vervaldag een vertragingsrente in rekening te brengen van 1.5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt aangemerkt, onverminderd haar verder toekomende rechten ter zake.
   5. De buitengerechtelijke incassokosten zullen geacht worden tenminste 15% van het nog verschuldigde bedrag belopen, met een minimum van 250 Euro.
   6. Indien Kortpack BV met twee of meer afnemers, natuurlijke of rechtspersonen, een overeenkomst sluit, is een ieder hoofdelijk aansprakelijk voor volledige nakoming van de verbintenissen die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.
   7. Kortpack BV is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen van de afnemer betaling vooruit te verlangen of genoegzame zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van afnemers betalingsverplichtingen.
   8. Betaling van de afnemer strekken allereerst tot voldoening van verschuldigde kosten en renten en daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur, ook al wordt bij de betaling een andere instructie vermeld.
   9. Reclame schort de betalingsverplichtingen van de afnemer niet op. Alle rechtsvorderingen van Kortpack BV op de wederpartij zullen eerst verjaren na verloop van 20 jaren.
  • Faillissement etc.
   Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de met Kortpack BV gesloten overeenkomst voortvloeit, voldoet, als mede in geval van zijn faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling of stillegging of liquidatie van zijn bedrijf, dan wel indien afnemer zijn bedrijf aan derden overdraagt, een crediteurenregeling entameert, zijn bankkrediet opgezegd ziet, de uitvoering van zijn betalingsopdrachten wordt opgeschort van zijn bank, of te zijnen laste beslag wordt gelegd, word afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Kortpack BV na keuze gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd verder aan Kortpack BV toekomende rechten, zonder dat in gebrekenstelling of rechtelijke tussenkomst daartoe vereist is, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden c.q. ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen worden alle vorderingen van Kortpack BV op afnemer direct opeisbaar en is Kortpack BV gerechtigd onmiddellijke voldoening van al het haar toekomende te vorderen.
  • Eigendomsvoorbehoud
   1. Alle door Kortpack BV geleverde goederen blijven haar eigendom tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen – met eventueel daarover verschuldigde rente en kosten – uithoofde van overeenkomsten tot levering van goederen en het verrichten van bijbehorende werkzaamheden. Tot het tijdstip van volledige betaling c.q. vereffening is de afnemer niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom over te dragen. In het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is afnemer wel gerechtigd de goederen conform hun normale bestemming te gebruiken. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgehad en afnemer in verzuim is c.q. Kortpack BV goede grond heeft te vrezen dat afnemers in verzuim zal geraken met de betaling, kan zij zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen, onverwijld terugvorderen. De afnemer verleend haar de bevoegdheid daartoe zijn terreinen en gebouwen te betreden. De overeenkomst kan dan door Kortpack BV zonder rechtelijke tussenkomst worden ontbonden niet tegenstaande haar recht op vergoeding van kosten, schade en rente.
   2. In geval van bewerking, verwerking of vermenging van het geleverde door of namens dan wel bij afnemer, verkrijgt Kortpack BV het mede-eigendomsrecht in de nieuw ontstane zaken en/of in de met het geleverde samengestelde zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijke geleverde zaken. Voor zover deze mede-eigendom nog een levering vereist is, geschied die levering bij het sluiten van de overeenkomst voor alsdan.
   3. Het risico voor de goederen waarop als gevolg van lid a van dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust, ligt na levering bij de afnemer. Deze is verplicht de bedoelde goederen afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen risico’s van diefstal, beschadiging, en teniet gaan. Het is afnemer niet toegestaan de eventuele aanspraak op zijn verzekeraar uit hoofde van verzekering als bedoeld in dit lid aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te doen dienen. Uitkeringen ter zaken van schade en verlies van de in dit artikel bedoelde goederen treden in de plaats van de betrokken goederen.
   4. Afnemer is gehouden om eenieder die op door Kortpack BV geleverde goederen, vallend onder het eigendomsvoorbehoud van Kortpack BV, beslag legt, dan wel in geval van bewind of faillissement van afnemer zelf aan zijn curator of bewindvoerder, terstond schriftelijk mede te delen, met afschrift daarvan aan Kortpack BV, dat Kortpack BV eigenaar van de geleverde goederen is gebleven, zulks op straffe van van een direct opeisbare boete ter grote van € 5000 of, indien hoger, van het oorspronkelijke factuurbedrag van de goederen. De boete geldt naast een eventuele plicht tot schadevergoeding.
  • Aansprakelijkheid
   1. Kortpack BV aanvaardt aansprakelijkheid voor door afnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
   2. Indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW.
   3. In afwijking van lid a en lid b van dit artikel aanvaardt Kortpack BV geen aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gevolgschade, schade wegens overschrijding van de levertijden als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van afnemer.
   4. Ieder recht op schadevergoeding van afnemer jegens Kortpack BV vervalt in geval van onoordeelkundig gebruik van de geleverde goederen of indien afnemer aan die goederen werkzaamheden door derden heeft laten verrichten.
   5. Kortpack BV is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
   6. Kortpack BV is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het is gevolg is van overmacht. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kortpack BV.
   7. Kortpack BV aanvaardt geen aansprakelijkheid van het onjuist bereiken van enig bericht. Onder bericht begrijpe men ieder bericht dat door Kortpack BV is verzonden doch met name e-mail, mailings, fax of enig soortgelijk communicatie middel.
  • Vrijwaring
   Kortpack BV zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan zij jegens afnemer zou zijn. Afnemer vrijwaart Kortpack BV tegen verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomst met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige exoneratie t.b.v. Kortpack BV bedingen.
  • Overmacht
   1. Tijdens overmacht worden de leverings- en betalingsverplichtingen van Kortpack BV opgeschort. Indien de periode waarin men door overmacht nakoming van de verplichtingen door Kortpack BV niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
   2. Indien Kortpack BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht gedeeltelijke aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde, het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden de factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
   3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen: bij Kortpack BV of derden die Kortpack BV gebruikt of bij toeleveranciers: brand, werkstaking of uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, transport moeilijkheden, ernstige bedrijfstoringen; watersnood, oorlog, rellen of oproer, mobilisatie; niet tijdige of behoorlijke uitvoering van bestellingen door toeleveringsbedrijven; maatregelen van overheidswege waardoor het uitvoeren van opdrachten wordt belemmerd of verboden, ingrijpende wijzingen in de valutaverhoudingen, energiecrisis, abnormale prijsstijgingen van grondstoffen of energie, alles ongeacht of de mogelijkheid dat deze omstandigheden zich zouden voordoen reeds voorzienbaar was op het tijdstip dat de overeenkomst tot stand kwam.
  • Toepasselijk recht
   Op overeenkomsten en/of verbintenissen tussen Kortpack BV en de wederpartij is enkel het Nederlands recht van toepassing. Bij de interpretatie van de tekst van de onderhavige algemene voorwaarden is de letterlijke tekst doorslaggevend. Bij interpretatieverschillen over de letterlijke tekst geldt genoemde interpretatie zoals deze naar de Nederlandse maatschappelijke opvattingen voor juist wordt aangezien.
  • Conformiteit en Garantie
   1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
   2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
  • Kortpack BV en de afnemer uitsluitend de hierna volgende voorwaarden.
  • De toepasselijkheid van de door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
  • Kortpack BV behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat daar door reeds gesloten overeenkomsten, als mede alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, op enigerlei wijzigen zullen worden aangetast. De wederpartij zal tenminste één maand voor genoemde wijziging schriftelijk worden geïnformeerd.
  • Eventuele nietigheid, partiële nietigheid, of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst laten de geldigheid en de toepasselijkheid van de overige onverlet.
Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. Lees voor meer informatie onze privacyverklaring OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy-en-cookiepolicy » Privacy Verklaring Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang